Regulamin korzystania z terenu do gry w piłkę nożną i siatkówkę plażową.

  • Drukuj
  1. Zabrania się korzystania z wymienionego terenu bez zgody i nadzoru nauczyciela. W przypadku organizacji imprezy przez inne podmioty niż szkoła, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

  2. Jeżeli stan terenu nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa opiekunowie (nauczyciele, rodzice, lub opiekun prawny) ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości właścicielowi.

  3. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.

  4. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionego regulaminu powoduje że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z terenu do gry w piłkę i siatkówkę plażową.

Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i osób niepełnoletnich ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

Właściciel